Information för ÖMC angående Covid-19

Information från ÖMC  angående COVID-19

Senast uppdaterad: 5 januari 2021 med anledning av regeringens nya direktiv.

 

För kursdeltagare

Kursverksamheten hålls igång enligt schema. Gå till kurser

ÖMC har beslutat att tillsvidare erbjuda kursplats till som mest 15 deltagare på våra externa kurser.
Notera att detta är maxantalet och att flera av våra kurser har ett lägre antal deltagare.

ÖMC efterlever strikt riktlinjer och råd ifrån våra myndigheter. Vi följer utvecklingen löpande och kommer vid behov att förändra vår nuvarande hållning.

Vi har infört försiktighetsåtgärder som förstärkta rutiner kring städ, hygien, mat/fika och praktiska övningsmoment. Vi ber dig att agera ansvarsfullt genom att komma till oss och medverka på utbildning endast om du är frisk och att du är följsam till de generella riktlinjerna från myndigheter t ex vad gäller riskområden som du kan ha besökt. Om förändring kommer vi att meddela alla inbokade via e-post samt här på hemsidan.

Deltagare som skall komma på kurs hos oss skall tänka på följande:

 • De som har symtom från hals, näsa med hosta och feber, skall INTE vara kvar på kursen eller komma till kurstillfället.
 • Ej heller varit i kontakt med någon som senaste veckan har utvecklat  COVID-19.
 • Om ni under kursen utvecklar ovannämnda symtom skall ni genast avbryta kursen och kontakta oss på 031-976590.

Deltagare som är på kurs på ÖMC skall ta hygieninformationen på största allvar:

 • Tvätta händerna ofta. Använd handdesinfektion som finns utställd.
 • Ta inte varandra i hand.
 • Hosta i armvecket.
 • Håll avstånd.

Vid praktiska övningar

Inför alla moment så är det viktigt att deltagarna tvättar/desinficerar händer. ÖMC tillhandahåller rikligt med hand och ytdesinfektion. Ni får gärna använda munskydd under utbildningar där detta är praktiskt möjligt.

Vid ombyte inför samtliga praktiska övningar så får ni endast vara max 6 st. i omklädningsrummet där distansering på 1 meter är grundregel. I dräktrummen så får ni endast vara max 3 st + instruktör. Efter omklädning så skall ni gå ut och ställa er på utsidan och vänta in övriga.

Vid kaffepauser se till att hålla avstånd och gå gärna ut och ta lite luft om vädret tillåter. Fika/smörgåsar kommer portionsförpackat.

Lunch kommer att serveras i ÖMCs lokaler med väl tilltagna utrymmen för att begränsa trängsel på allmän plats. Maten kommer portionsförpackad.

Vid de praktiska övningarna. -Brand

 • Varje deltagare får en personlig mask för varje dag som de kommer att använda. Efter avslutad kurs ligger maskerna i ett desinfektionsbad i 1 timme och sedan tvättas de ytterligare 1 gång innan de hängs upp på tork.
 • Huvor är också personliga och dessa tvättas efter varje kurs dag.

Vid de praktiska övningarna. -Personlig säkerhet.

 • Dräkterna är personliga under kurs, dessa tvättas och hängs på tork efter varje kurstillfälle
 • Huvor är också personliga och dessa tvättas efter varje kurs dag.

Vid de praktiska övningarna -Sjukvård.

 • Vid Hjärt och lungräddnings övningen visar instruktören hur man skall blåsa och göra hjärtkompressioner, deltagarna kommer BARA göra kompressioner. INTE blåsa i dockan.
 • De praktiska övningarna utgår från att deltagarna inte behöver ta eller hålla varandra.

Vi fortsätter följa utvecklingen och kommer vid behov att förändra riktlinjerna beroende på hur situationen utvecklas.

Utdrag ur Ordningslag (1993:1617)

2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Definitioner

1 §   Med allmän sammankomst enligt denna lag avses
   1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
   2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
   3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
   4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
   5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.
Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.
2 §   Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.
3 §   Med offentlig tillställning enligt denna lag avses
   1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
   2. danstillställningar,
   3. tivolinöjen och festtåg,
   4. marknader och mässor, samt
   5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.
En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning. Lag (2010:515).